PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของ L’Oréal’s ในการเป็นแบบอย่างดีขององค์กรที่ช่วยทำให้โลกนี้สวยงามยิ่งขึ้น บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกัน หนึ่งในความมุ่งมั่นดังกล่าว หมายรวมถึงการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน การเคารพความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงกำหนด “ พันธกิจหลักในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ดังที่ปรากฎด้านล่าง

 

เราคือใคร

 

ลา โรช-โพเซย์ อยู่ภายใต้บริษัท L’Oréal Singapore Pte. Ltd. จำกัด (“L’Oréal”, “และ”, “เรา" ) โครงสร้างของแบรนด์ L’éal รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แชร์ไว้ L’éal เป็น “ องค์กร” ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศสิงคโปร์ (ฉบับที่ 26 ปี 2555) รวมทั้ง “ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดเก็บข้อมูล” นอกอาณาเขตอื่นๆ

 

พันธกิจหลักในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวและทางเลือกของท่าน
 2. บริษัทยึดมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
 3. บริษัทจะไม่ติดต่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ
 4. บริษัทไม่นำเสนอหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล เด็ดขาด
 5. บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถึงที่สุด บริษัทจึงแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้เท่านั้น
 6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างโปร่งใส
 7. และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยไม่ได้แจ้งวิธีและวัตถุประสงค์ในการใช้งานล่วงหน้า
 8. บริษัทเคารพในสิทธิ และมุ่งมั่นตอบสนองคำร้องขอจากท่านอย่างถึงที่สุดและเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบทางกฎหมายและการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม/ได้รับจากท่านโดยตรง หรือจากการโต้ตอบกับท่าน วิธีการใช้งานข้อมูล บุคคลที่ได้รับข้อมูล วิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว อาจไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าว ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในกิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วม  

เมื่อท่านมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะมีการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน "ติดต่อเรา" ดังที่ปรากฎด้านล่าง

โปรดทราบว่า  ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่’หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย’ในการได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ

 

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ หรือบางส่วนของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง (เช่น ชื่อ) หรือทางอ้อม (เช่น ผ่านข้อมูลที่ใช้นามแฝง เช่นหมายเลขประจำตัวบุคคล) และ/หรือข้อมูลที่อาจบ่งชี้ตัวตนท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หมายรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น อีเมล์/ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อผู้ใช้งาน รูปโปรไฟล์ ความชอบส่วนตัวและพฤติกรรมการซื้อของ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลด้านสวัสดิการ นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจรวมไปถึงตัวเลขที่ระบุตัวตนโดยเฉพาะ เช่น ที่อยู่ IP ’ของคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่’ ที่อยู่ MAC ตลอดจนคุกกี้  

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้และวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

L'Oréal ตระหนักถึงผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ บริษัทยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็น เรียนรู้ และสร้างสรรค์ พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอยู่เสมอ และบริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าหลายท่านต้องการสื่อสารกับเรา ด้วยเหตุนี้ จึงมีหลายช่องทางในการแชร์และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา 

วิธีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจรวบรวม บันทึก ถือครอง จัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผย ได้รับ และ/หรือประมวลผล (เรียกรวมกันว่า "การประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ แบบฟอร์ม แอพ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ L’Oréal หรือหน้าหลักแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นๆ ในบางครั้ง อาจมีการให้ข้อมูลโดยตรง (เช่น ผ่านการสร้างบัญชี ช่องทางการติดต่อ การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์/แอพหรือร้านค้า/ร้านเสริมสวย) และโดยอ้อม (เช่น การใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งา เว็บไซต์/แอพ) หรือจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ L’หรือéal อื่นๆ

ในระหว่างการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการระบุฟิลด์บังคับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการนำไปใช้งาน ดังนี้

 • ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ (เช่น เพื่อส่งมอบสินค้าที่ซื้อบนเว็บไซต์/แอพ)
 • ให้บริการตามที่ร้องขอ (เช่น แจ้งจดหมายข่าว) หรือ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (เช่น การออกใบแจ้งหนี้)

หากไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) อาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับท่านในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 1. ช่วงเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คอลัมน์นี้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าท่านกำลังซื้อสินค้า สมัครรับจดหมายข่าว หรือเรียกดูเว็บไซต์/แอพ
 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ประมวลผล คอลัมน์นี้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่นำไปใช้ในการประมวลผลตามสถานการณ์และการโต้ตอบของท่าน
 3. วิธีการและเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คอลัมน์นี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
 4. พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คอลัมน์นี้อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้:

 • การให้ความยินยอม  ;
 • ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  ประกอบด้วย: 
  • การปรับปรุงสินค้าและบริการ: โดยเฉพาะประโยชน์เชิงธุรกิจที่ช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงบริการ เว็บไซต์ / แอพ / อุปกรณ์ สินค้า และแบรนด์เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ’
  • การป้องกันการฉ้อโกง: เพื่อให้การชำระเงินถูกต้องและสมบูรณ์ ปราศจากการฉ้อโกงและการยักยอกเงิน
  • การรักษาความปลอดภัยบนเครื่องมือที่ใช้งาน: เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือที่ใช้งาน (เว็บไซต์/แอพ/อุปกรณ์ต่างๆ ) และสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 •  การดำเนินการตามพันธะสัญญา: โดยเฉพาะเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ
 • เหตุผลเชิงกฎหมาย ซึ่งมีการระบุไว้ชัดเจนให้มีการประมวลผลตามกฎหมาย

 

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการโต้ตอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน

 

ช่วงเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ประมวลผลจากการโต้ตอบของท่าน

วิธีการและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การสร้างและการจัดการบัญชี

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์/แอพ L’é จากการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย หรือร้านค้า

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· เพศ

· อีเมล์

· ที่อยู่

· หมายเลขโทรศัพท์

· รูปภาพ

· วันเกิดหรือช่วงอายุ

· บัญชีและรหัสผ่าน

· คำอธิบายหรือความชอบส่วนตัว

· รายละเอียดคำสั่งซื้อ

· โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลหรือมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล)

ถึง:

· จัดการคำสั่งซื้อ

· จัดการการส่งเสริมแข่งขันใดๆ โปรโมชั่น และแบบสำรวจหรือการแข่งขันที่ได้เข้าร่วม

· การตอบคำถามและโต้ตอบอื่นใด

· นำเสนอโปรแกรมรอยัลตี้

· อนุญาตให้ปรับแต่งการตั้งค่า

การดำเนินการตามพันธะสัญญา:เพื่อให้บริการตามที่ได้ร้องขอ (เช่น การสร้างบัญชี การทำแบบสำรวจ หรือการซื้อสินค้า)

· บริษัทมีการจัดส่งการสื่อสารทางการตลาดให้ท่าน (เมื่อมีการร้องขอ) ซึ่งอาจปรับให้สอดคล้องกับ “ โปรไฟล์” (เช่น ตามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านและความชอบส่วนตัว)

·การให้ความยินยอม

เพื่อจัดส่งการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงให้ท่าน

· นำเสนอบริการที่ออกแบบมาสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากคุณลักษณะความงามเฉพาะตัว

· ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์/แอพ

· ดำเนินการวิเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

· รักษาความปลอดภัยให้เว็บไซต์/แอพ และปกป้องภัยจากการฉ้อโกง

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเว็บไซต์/แอพด้านความปลอดภัย และปกป้องภัยจากการฉ้อโกง และช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบริการ สินค้าและแบรนด์ทั้งหมด

การสมัครรับจดหมายข่าวและการสื่อสารเชิงพาณิชย์

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· อีเมล์

· ชื่อและนามสกุล

· ความชอบส่วนตัว

· โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลหรือมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล)

ถึง

· บริษัทจะสื่อสารทางการตลาดให้ท่าน (ตามที่ได้ร้องขอ) ซึ่งอาจปรับให้เหมาะกับ “ โปรไฟล์” ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททราบเกี่ยวกับท่านและความชอบของท่าน (รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของสาขาโปรดของลูกค้า)

·การให้ความยินยอม

เพื่อจัดส่งการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงให้ท่าน

· ดำเนินการวิเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาด ทำความเข้าใจในประสิทธิภาพของการสื่อสาร ให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ตรงจุด; และช่วยให้ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบริการ ผสินค้า และแบรนด์ทั้งหมด

· บันทึกรายการที่ถูกระงับไว้ครั้งล่าสุด หากได้รับคำขอไม่ให้มีการติดต่อจากท่าน

· เหตุผลเชิงกฎหมาย

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ถูกระงับ หากได้รับคำขอไม่ให้ส่งการสื่อสารทางการตลาดทางตรงให้ท่านอีกต่อไป

การซื้อสินค้าและการจัดการคำสั่งซื้อ

ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างที่ซื้อสินค้าบน L’éal หรือในระหว่างการโต้ตอบอื่นใด เช่น บนเว็บไซต์/แอพ/หน้าโซเชียลหรือบนร้านค้า

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· อีเมล์

· ที่อยู่ (สำหรับการจัดส่งและออกใบแจ้งหนี้)

· หมายเลขโทรศัพท์

· คำอธิบายหรือความชอบส่วนตัว

· โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลหรือมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล)

· ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงสินค้าที่ซื้อไว้และที่ตั้งร้านค้า

· การชำระเงินและข้อมูล หรือ

· ประวัติการสั่งซื้อ

ถึง

· บริษัทอาจมีการติดต่อท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้มีการบันทึกลงตะกร้าสินค้าหรือวางสินค้าในรถเข็น แต่ยังไม่มีการชำระเงินอย่างสมบูรณ์

· บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีสินค้าที่ต้องการ

· บริษัทจะดำเนินการและติดตามคำสั่งซื้อของท่าน รวมถึงจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

· ดำเนินการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน (หมายเลขบัตรเครดิต / ข้อมูล Paypal / รายละเอียดบัญชีธนาคาร) บริษัทจะไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ แต่ผู้ให้บริการชำระเงินจะเป็นผู้เก็บข้อมูลดังกล่าวโดยตรง

· ปรับแต่งการตั้งค่าช่องทางการติดต่อใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ

· การดำเนินการตามพันธะสัญญา

เพื่อให้บริการตามที่ได้ร้องขอ (การซื้อสินค้า)

· รักษาความปลอดภัยในการธุรกรรมจากการฉ้อโกง โปรดทราบว่า บริษัทใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกในการตรวจจับการฉ้อโกงและตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินของท่านหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์

· ยกระดับโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน

· วัดระดับความพึงพอใจ

· จัดการปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้า

· ตามวัตถุประสงค์เชิงสถิติ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปกป้องภัยจากการทำธุรกรรมอันฉ้อโกง และสร้างความมั่นใจในการชำระเงินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยปราศจากการฉ้อโกงและการยักยอกเงิน

ค้นหาออนไลน์

ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“ คุกกี้”*) เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาบนเว็บไซต์/แอพ L’หรือ& และ/หรือบนเว็บไซต์/แอพของบุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลจากคุกกี้เฉพาะบนเว็บไซต์/แอพที่ระบุ กรุณาศึกษาตารางคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

* คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ) เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงบนเว็บไซต์ของ L’Oreal Group’

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ข้อมูลที่ปรากฎขึ้นกับการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพต่างๆ

· แหล่งที่มา

· ข้อมูลการเข้าใช้งาน

· หน้าที่เคยรับชม

· วิดีโอที่เคยรับชม

· โฆษณาที่เคยคลิกหรือเข้าชม

· สินค้าที่ท่านค้นหา

· ตำแหน่งที่ตั้งของท่าน

· ระยะเวลาการเยี่ยมชม

· สินค้าที่ถูกเลือกลงตะกร้าสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิค:

· ที่อยู่ IP

· ข้อมูลการค้นหา

· ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ตัวระบุเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผู้เข้าชมแต่ละรายและวันหมดอายุ

บริษัทใช้คุกกี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้แชร์ไว้ (เช่น การซื้อสินค้าครั้งก่อน หรือการ’สมัครรับอีเมล์จดหมายข่าว) หรือตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

· เพื่อให้เว็บไซต์/แอพสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

· เพื่อการแสดงเนื้อหาที่เหมาะสม

· เพื่อการสร้างและการบันทึกตะกร้าสินค้า

· เพื่อการสร้างและการบันทึกข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ

· เพื่อการปรับแต่งอินเทอร์เฟซ เช่น ภาษา

· เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ที่ผนวกมาพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน รวมถึงความละเอียดหน้าจอ ฯลฯ

· เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์/แอพของเรา เช่น การทดสอบแนวคิดใหม่ๆ

· เพื่อให้เว็บไซต์/แอพมีความปลอดภัยและปกป้องภัยจากการฉ้อโกงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการในทางที่ผิด เช่น การดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา

· เพื่อดำเนินการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ

· เพื่อเลี่ยงการบันทึกผู้เยี่ยมชมซ้ำซ้อน

· เพื่อระบุ’ ปฏิกิริยาของผู้ใช้งานเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณา

· เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของบริษัท

· เพื่อศึกษาวิธีการค้นหาเว็บไซต์/แอพของบริษัท

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อให้บริการเว็บไซต์/แอพอย่างมั่นใจ ตลอดจนการโฆษณาและการสื่อสารที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับคุกกี้ที่ (i) จำเป็นต่อการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพ (ii) รักษาความปลอดภัยตลอดการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพของบริษัท

· เพื่อแสดงโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์

· เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์สำหรับสินค้าที่อาจได้รับความสนใจ โดยอิงจากพฤติกรรมการใช้งานในอดีต

· เพื่อแสดงโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

· เพื่อปรับแต่งบริการที่เหมาะสมสำหรับท่าน

· เพื่อจัดส่งคำแนะนำ ข้อเสนอทางการตลาด หรือเนื้อหาตามโปรไฟล์และความสนใจของท่าน

· เพื่อแสดงเว็บไซต์/แอพในแบบเฉพาะตัว เช่น การจดจำรถเข็นหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ภาษาที่ใช้งาน คุกกี้ที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน (เช่น พารามิเตอร์ที่ผนวกมาพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน รวมถึงความละเอียดหน้าจอ การตั้งค่าแบบอักษร ฯลฯ)

· เพื่ออนุญาตให้แชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย (ปุ่มแชร์สำหรับแสดงแหล่งที่มา)

·การให้ความยินยอม

สำหรับคุกกี้อื่นๆ ทั้งหมด

การส่งเสริมการขาย

ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการใช้งานเกม การแข่งขัน ข้อเสนอส่งเสริมการขาย คำขอตัวอย่าง และแบบสำรวจต่างๆ

ขึ้นอยู่ปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· อีเมล์

· หมายเลขโทรศัพท์

· วันเกิด

· เพศ

· ที่อยู่

· คำอธิบายหรือความชอบส่วนตัว

· โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลหรือมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

· ข้อมูลอื่นๆ ที่แชร์ไว้เกี่ยวกับท่าน (เช่น ผ่านทางหน้า “ บัญชีของฉัน” ติดต่อเรา หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปภาพหรือรีวิว หรือคำถามผ่านทางฟังก์ชันแชทบนบางเว็บไซต์/แอพ หรือการเข้าร่วมการแข่งขัน เกม แบบสำรวจต่างๆ)

· เพื่อดำเนินการตามที่ได้ร้องขอให้สำเร็จลุล่วง เช่น การจัดการการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน เกม และแบบสำรวจ รวมถึงการนำคำติชมและข้อเสนอแนะไปพิจารณา

· การดำเนินการตามพันธะสัญญา

เพื่อให้บริการตามที่ได้ร้องขอ

· ตามวัตถุประสงค์เชิงสถิติ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบริการ สินค้า และแบรนด์ทั้งหมด

· เพื่อจัดส่งการสื่อสารทางการตลาด (ตามที่ได้ร้องขอ)

·การให้ความยินยอม

เพื่อจัดส่งการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงให้ท่าน

เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเอง

ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อมีการส่งเนื้อหาบางเรื่องลงบนหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลของบริษัท หรือได้รับการยินยอมให้นำเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกลับมาใช้ใหม่

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝง

· อีเมล์

· รูปภาพ

· คำอธิบายหรือความชอบส่วนตัว

· โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลหรือมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล)

· ข้อมูลอื่นๆ ที่แชร์ไว้เกี่ยวกับท่าน (เช่น ผ่านทางหน้า “ บัญชีของฉัน” ติดต่อเรา หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปภาพหรือรีวิว หรือคำถามผ่านทางฟังก์ชันแชทบนบางเว็บไซต์/แอพต่างๆ)

· ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ได้รับการยินยอมจากท่าน

· เพื่อโพสต์รีวิวหรือเนื้อหา

· เพื่อสนับสนุนสินค้าของบริษัท

·การให้ความยินยอม

เพื่อนำเนื้อหาที่มีการโพสต์ออนไลน์กลับไปใช้ซ้ำ

· ตามวัตถุประสงค์เชิงสถิติ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบริการ สินค้า และแบรนด์ทั้งหมด

การใช้แอพและอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานแอพและ/หรืออุปกรณ์ต่างๆ

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· อีเมล์

· ตำแหน่งที่ตั้ง

· วันเกิด

· คำอธิบายหรือความชอบส่วนตัว

· รูปภาพ

· โปรไฟล์ด้านความงามรวมถึงโทนสีผิว ประเภทผิว/เส้นผม

· ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ถึง

· บริษัทพร้อมให้บริการตามที่ได้ร้องขอ (เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง การซื้อสินค้าผ่านแอพหรือบนเว็บไซต์ e-com ที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเผชิญแสงแดด กิจวัตรการดูแลเส้นผม

· บริษัทจะวิเคราะห์โปรไฟล์ด้านความงามและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ) และเหมาะสำหรับกิจวัตรประจำวันของท่าน

· บริษัทยินดีให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ & ที่เหมาะสำหรับใช้งานเป็นประจำ

· การดำเนินการตามพันธะสัญญา

เพื่อให้บริการตามที่ได้ร้องขอ (รวมทั้งหากมีความจำเป็น บริษัทจะดำเนินการวิเคราะห์โดยทีมวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้อัลกอริทึมที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการ)

· สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ของ L’&éal Group;

· สำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงแอพและอุปกรณ์ต่างๆ

· ตามวัตถุประสงค์เชิงสถิติ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการและความคาดหวังอยู่เสมอ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการวิจัยและนวัตกรรม

ข้อสงสัยต่างๆ

ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อได้รับคำถามต่างๆ (เช่น คำถามจากฝ่ายดูแลผู้บริโภค) เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้า และการใช้งานทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· หมายเลขโทรศัพท์

· อีเมล์

· ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการแชร์ไว้เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง (อาจรวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการและสุขภาพ)

· เพื่อตอบข้อสงสัยหากมีความจำเป็น บริษัทอาจติดต่อคุณเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

·การให้ความยินยอม

เพื่อตอบข้อสงสัย

· ตามวัตถุประสงค์เชิงสถิติ;

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงบริการ สินค้า และแบรนด์ทั้งหมด

· สำหรับการติดตามความปลอดภัย Cosmé:

· เพื่อตรวจสอบและป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการใช้ผลิตภัณฑ์

· เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

· เพื่อดำเนินการและติดตามผลมาตรการรับมือที่จำเป็น

· เหตุผลเชิงกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายในการตรวจสอบผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์

การให้การรับรอง

ขึ้นอยู่กับปริมาณการโต้ตอบของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

· ชื่อและนามสกุล

· หมายเลขโทรศัพท์

· อีเมล์

· เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและหรือข้อมูลที่ติดแท็กในรายการสินค้าที่ต้องการไปยังบุคคลอื่นตามคำขอ’

· การดำเนินการตามพันธะสัญญา

เพื่อดำเนินการตามคำขอ

และ

· ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อติดต่อบุคคลตามคำขอ’

 

โปรดทราบว่า บริษัทจำเป็นต้องได้รับ การยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะต้องได้รับความยินยอมอันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

 

การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมที่กระทำบนเว็บไซต์/แอพ/อุปกรณ์ต่างๆ จากภัยการฉ้อโกงและการยักยอก บริษัทจึงใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก’เพื่อจัดป้องกันภัยดังกล่าว วิธีการตรวจจับการฉ้อโกง พิจารณาจากตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบทั่วไป การเชื่อมโยง การจัดกลุ่ม การทำนาย และการตรวจจับค่าผิดปกติโดยใช้เอเจนต์ที่เฉลียวฉลาด เทคนิคการผนวกข้อมูล และเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลต่างๆ

ขั้นตอนการตรวจจับการฉ้อโกง อาจดำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งหมดหรืออาจมีการแทรกแซงด้วยบุคคลด้วยการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในทุกกรณี จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล

ผลจากการตรวจจับการฉ้อโกงโดยอัตโนมัติ อาจทำให้ (i) เผชิญกับความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งซื้อ/คำขอ ในขณะที่ที่มีการตรวจสอบธุรกรรมของท่าน; และ (ii) ถูกจำกัดหรือยกเว้นประโยชน์จากการให้บริการ หากพบโอกาสเสี่ยงที่จะเจอภัยฉ้อโกง ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ กรุณาดูหัวข้อ “สิทธิและทางเลือกต่างๆ ” ดังปรากฎตามด้านล่าง

 

การระบุคุณลักษณะบุคคล

 

เมื่อมีการส่งหรือแสดงเนื้อหาการสื่อสารหรือเนื้อหาส่วนบุคคล บริษัทอาจใช้วิธีการบางประเภทที่มีคุณสมบัติใน “ การระบุคุณลักษณะบุคคล” (เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติในทุกรูปแบบ ที่ประกอบด้วยการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินมุมมองส่วนบุคคลบางประการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะเพื่อวิเคราะห์หรือทำนายแง่มุมต่างๆ ในเรื่อง’ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม สถานที่ สุขภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือการเคลื่อนไหวของบุคคลธรรมดา) ซึ่งหมายรวมถึงการที่บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงในตารางด้านบน บริษัทได้ดำเนินการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวและวิเคราะห์เพื่อประเมินและคาดการณ์ความชอบส่วนตัวและ/หรือความสนใจของท่าน

จากข้อมูลการวิเคราะห์ บริษัทจะจัดส่งหรือแสดงเนื้อหาการสื่อสารและ/หรือเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ/ความต้องการของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลเพื่อ “ การระบุคุณลักษณะบุคคล” ในบางสถานการณ์ กรุณาดูหัวข้อ “สิทธิและทางเลือกต่างๆ ” ดังปรากฎตามด้านล่าง

 

 

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ L’&&L ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อป้องกันภัยจากการฉ้อโกงและ/หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือภายหลังจากได้รับความยินยอมจากท่านเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และตามความจำเป็นเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจสามารถเข้าถึงโดยบริษัทภายในเครือ L’ ทั่วโลกด้วยวิธีการใช้นามแฝง (ไม่อนุญาตให้มีการระบุตัวตนโดยตรง) และในกรณีที่จำเป็นต่อการให้บริการตามที่ร้องขอ

นอกจากนี้ บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการใช้นามแฝง (ไม่อนุญาตให้มีการระบุตัวตนโดยตรง) ให้กับนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันวิจัย&และนวัตกรรม L’Oréal ที่ตั้งอยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและนวัตกรรม

หากได้รับอนุญาต บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ของแต่ละแบรนด์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสามารถอัปเดตข้อมูลที่ได้แชร์ไว้ เพื่อจัดทำสถิติตามลักษณะเฉพาะและปรับแต่งการสื่อสารของบริษัท

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่ม L’Oréal สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ L’ Oréal Group brands และ สถานที่

บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดกับบุคคลที่สาม (ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์) หรือบริษัทในเครือ L’Oréal

บริษัทอาจนำพาท่านไปยังหน้าที่กำหนดที่อยู่/ดำเนินการโดยพันธมิตรบุคคลที่สามโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งข้อมูลจะได้รับการถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัท ดังนั้น จึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลในนามบริษัทโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ (ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์)

บริษัทให้ความไว้วางใจแก่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจในนามบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการเท่านั้น และกำหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจแก่บุคคลที่สามทั้งหมดที่ร่วมงานว่าจะยึดมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัทอนุญาตให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามดังนี้

 • ผู้ที่ช่วยเหลือด้านการให้บริการดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ เช่น การรับฟังความคิดเห็นทางสังคม การระบุตำแหน่งร้าน โปรแกรมรอยัลตี้ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การให้คะแนนและบทวิจารณ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์เว็บและเครื่องมือค้นหา เครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • เอเจนซี่ด้านโฆษณา การตลาด ดิจิทัลและโซเชียลมีเดียที่ช่วยเหลือในด้านการนำเสนอโฆษณา การตลาด และแคมเปญ รวมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และจัดการช่องทางการติดต่อและประเด็นคำถาม ตลอดจนความสัมพันธ์ของบริษัท
 • ผู้ที่จัดส่งสินค้า เช่น บริการไปรษณีย์/ขนส่ง
 • ผู้ที่ให้บริการด้านไอที เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริการโฮสติ้ง การบำรุงรักษาและการสนับสนุนบนฐานข้อมู ตลอดจนซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (บริการดังกล่าวบางครั้งอาจระบุการเข้าถึงข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น)
 • ผู้ให้บริการชำระเงินและหน่วยงานอ้างอิงเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนเครดิตและตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการทำสัญญากับท่าน
 • ผู้ที่ช่วยดูแลลูกค้าและเฝ้าระวังลูกค้าตามวัตถุประสงค์
 • ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ รวบรวมความคิดเห็นและดำเนินการสำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การแชร์ข้อมูลตั้งอยู่บนผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเป็นพื้นฐาน – (i) เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ; (ii) ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ได้ดีขึ้น; (iii) ป้องกันการฉ้อโกง; (iv) รักษาความปลอดภัยเครื่องมือและออกแบบคุณสมบัติใหม่ๆ (v) ใช้ซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม; และ (vi) สร้างความมั่นใจว่าค่านิยมของท่านสอดคล้องกับ L’Oréal’

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์)

 • ในกรณีที่บริษัทขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าวในอนาคต หากบุคคลที่สามได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของ LOr’หรือéal ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านั้น จะถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน ในกรณีดังกล่าว ผู้ซื้อที่เป็นองค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูลรายใหม่จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัทกำกับไว้
 • หากบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน/การขายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ท่านได้ตกลงไว้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ L’Oréal, ลูกค้า หรือพนักงาน
 • หากได้รับความยินยอมจากท่าน
 • หรือหากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรบริษัท (ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์)

 • ในกรณี บริการที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกถูกสร้างขึ้นร่วมกันระหว่าง L’éal และพันธมิตร (เช่น แอพที่มีแบรนด์ร่วม) ดังนั้น L’Oréal และพันธมิตร จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละรายการเพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัทด้วยข้อมูลดังกล่าว
  • โดย L’éal ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • โดยพันธมิตรที่เป็นองค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัทกำกับไว้
 • ในกรณี ที่ได้มีการตกลงรับเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาดและการค้าจากพันธมิตรของ L’Oréal ผ่านช่องทางเลือกใช้โดยเฉพาะ (เช่น ผ่านแอพของแบรนด์ L’Oréal และเปิดให้พันธมิตรของแบรนด์เข้าถึงได้) ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของท่านจะได้รับการประมวลผลโดยพันธมิตรที่เป็นองค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริษัท
 • บริษัทอาจเผยแพร่เนื้อหาสนับสนุนจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในกรณีที่มีการค้นเนื้อหาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กบนเว็บไซต์/แอพ คุกกี้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้อ่านนโยบายคุกกี้ของโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ Google รวบรวมและแชร์ให้กับบริษัท

บริษัทอาจผนวกบริการของ Google (ทั้งการโฆษณาและการวิเคราะห์) บนเว็บไซต์/แอพของบริษัท

เมื่อใช้บริการของ Google บนเว็บไซต์/แอพของบริษัท Google จะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทนี้ กรุณาอ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของ Google & ข้อกำหนด ซึ่งกำกับการให้บริการตลอดจนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลที่ Facebook รวบรวมและแชร์ให้กับบริษัท

บริษัทอาจใช้คุณสมบัติและบริการของ Facebook บนเว็บไซต์/แอพของบริษัท

คุณลักษณะและบริการทั้งหมดของ Facebook ที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอพอยู่ภายใต้ นโยบายข้อมูลของ Facebook ซึ่งสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกในการตั้งค่าต่างๆ ได้

หากมีการใช้เว็บไซต์/แอพ ท่านสามารถ

 • ลงทะเบียนด้วยการเข้าสู่ระบบ Facebook หากใช้วิธีดังกล่าว ถือว่าท่านยินยอมที่จะแชร์ข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะบางส่วนให้กับบริษัท
 • ใช้ปลั๊กอินของ Facebook เช่น “ไลค์” หรือ ldquo;แชร์” เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม Facebook
 • ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์/แอพนี้ (หรือที่เรียกว่า “Facebook Pixel”) ซึ่งจะช่วยให้ทำความเข้าใจกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ วิธีใช้บริการ การซื้อสินค้า และโฆษณาที่ได้รับชม ไม่ว่าจะมีบัญชี Facebook หรือเข้าสู่ระบบ Facebook หรือไม่ก็ตา เมื่อใช้คุณสมบัติดังกล่าวของ Facebook บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้สามารถ
 • นำเสนอสิ่งที่ท่านอาจสนใจบน Facebook (หรือ Instagram, Messenger หรือบริการอื่นๆ ของ Facebook)
 • วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์/แอพและโฆษณาของบริษัท

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์/แอพ (เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล ที่อยู่ เพศ และหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อระบุตัวตนของท่านบน Facebook (หรือ Instagram, Messenger หรือบริการอื่นๆ ของ Facebook ) เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ในขณะดำเนินการนี้ Facebook จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจะลบข้อมูลทันทีหลังจากขั้นตอนจับคู่เสร็จสิ้น 

ช่วงเวลาในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 

แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รวบรวมเอาไว้ จะถูกนำไปใช้ประมวลผล ถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บไว้ในแหล่งฐานข้อมูลนอกอาณาเขตของประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งพนักงานของ L’Oreal ที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศสิงคโปร์หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของบริษัท อาจนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลอื่นๆ เพิ่มเติม

L’&éal ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฐานข้อมูลภายนอกประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากบางประเทศ ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมทั้งการดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายนี้ ขั้นตอนทั้งหมด รวมไปถึงการตรวจสอบบุคคลที่สาม’ จะเป็นไปตามมาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และ/หรือการจัดทำสัญญาระหว่างกันอย่างเหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อดังที่ปรากฎ “การติดต่อ” ตามด้านล่าง

 

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนถึงระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต้องการของลูกค้า หรือเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกเอาไว้ตลอดช่วงระยะเวลาตามสัญญาระหว่างกัน
 • เมื่อเข้าร่วมข้อเสนอส่งเสริมการขาย จะมีการบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาของข้อเสนอส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • เมื่อได้รับการติดต่อสอบถามเข้ามา จะมีการบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการติดตามความคืบหน้าจากการสอบถามดังกล่าว
 • เมื่อสร้างบัญชี จะมีการบันทึก ข้อมูลส่วนบุคคล ไว้จนกว่าจะได้รับการแจ้งให้ลบข้อมูลดังกล่าว หรือหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไม่มีการโต้ตอบกับแบรนด์) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับและคำแนะนำท้องถิ่น
 • ในกรณีที่ได้รับการยินยอมให้ทำการตลาดโดยตรง จะมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าจะยกเลิกการสมัครหรือได้รับการแจ้งให้ลบข้อมูลดังกล่าว หรือหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไม่มีการโต้ตอบกับแบรนด์) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและคำแนะนำท้องถิ่น
 • เมื่อมีการยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการบันทึกคุกกี้ไว้จนถึงระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ (เช่น ในช่วงเวลาของการใช้งานคุกกี้ตะกร้าสินค้าหรือในช่วงเวลาของการใช้งาน ID คุกกี้) และระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับและคำแนะนำท้องถิ่น

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้สอดคล้องตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งอนุญาตให้มีการจัดการสิทธิของบริษัท (เช่น เพื่อการก่อตั้งสิทธิ์เรียกร้องในชั้นศาล) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือข้อมูลอื่นๆ ในอดีต

เมื่อบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบและแหล่งบันทึกข้อมูลหรือไม่ระบุตัวตน ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก

 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยหรือไม่

 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และใช้มาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมในทุกกรณีเพื่อดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ไว้เป็นพันธกรณีในการจัดกากับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่มาโดยตลอดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และหลังจากได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น อาจไม่สามารถการันตีความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ส่งมายังเว็บไซต์ของบริษัทได้ ดังนั้น ทุกครั้งที่ส่งข้อมูล จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่

 

 

เว็บไซต์และแอพของบริษัท อาจมีลิ้งค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ หรือลิงค์จากเว็บไซต์จากพันธมิตร โฆษณา และบริษัทในเครือปรากฎในบางครั้ง เมื่อกดลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว แต่ละเว็บไซต์จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์เหล่านี้

บริษัทยังมีทางเลือกในการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลของท่าน หากเลือกใช้การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียล ข้อมูลโปรไฟล์จะถูกแชร์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในบัญชีโซเชียลมีเดีย กรุณาเข้าใช้งานบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

 

 

โซเชียลมีเดียและเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน

 

เว็บไซต์และแอพบางแห่ง ได้อนุญาตให้ส่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานเอง โปรดทราบว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัท สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางการเงินหรือรายละเอียดที่อยู่ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลอื่น หากมีการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ดังนั้น จึงขอแนะนำไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

 

สิทธิและทางเลือกส่วนบุคคล

 

L’Oreal เคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง สิทธิส่วนบุคคลหมายรวมดังต่อไปนี้

 

สิทธิส่วนบุคคล

นิยามของสิทธิส่วนบุคคล หมายถึงอะไร

คือสิทธิที่จะได้รับ การแจ้งข้อมูล

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิที่มี บริษัทจึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิในการ การเข้าถึงข้อมูล

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ (ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ)

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยคำนวนจากต้นทุนการจัดการการให้ข้อมูล

คำขอในบางกรณี อาจได้รับการปฏิเสธ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในการดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิในการ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย และ/หรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์

ในการดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง หากคุณมีบัญชีสำหรับใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เองที่ “บัญชีของฉัน” ได้อย่างสะดวก

สิทธิในการ การลบ/สิทธิที่จะถูกลืม

ในบางกรณี คุณมีสิทธิที่จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หมายเหตุ สิทธิดังกล่าว ไม่ใช่สิทธิโดยสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทอาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้

หากต้องการให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โปรดทราบว่า หากต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ร้องขอขึ้นกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกลบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิในการคัดค้านการทำการตลาดโดยตรง รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะบุคคล

คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงได้ตลอดเวลา

สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยกดลิงก์ “ ยกเลิกการรับข้อมูล” ในอีเมล์หรือการสื่อสารใดๆ ที่ได้รับจากบริษัท หรือสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หากคุณต้องการคัดค้านการวิเคราะห์ลักษณะบุคคล โปรดติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิในการ ขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้

คุณสามารถถอนความยินยอมในการประมวลข้อมูลได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลข้อมูลก่อนมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

หากต้องการถอนความยินยอม กรุณาติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โปรดทราบว่า หากถอนความยินยอมแล้ว บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิในการ คัดค้านการประมวลผลตามที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ทุกเมื่อตามที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามตารางที่แทรกในส่วน “ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้และวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์“ กฎพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ”เพื่อระบุว่าการประมวลผลเป็นไปตามที่ชอบด้วยกฎหมาย

หากต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิในการ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

คุณมีสิทธิติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ L’Oréal

ติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างก่อนมีการยื่นเรื่องร้องเรียนใด ๆ กับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

สิทธิในการ ถ่ายโอนข้อมูล

คุณมีสิทธิย้าย ทำสำเนา หรือถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลบริษัทไปยังแหล่งอื่น สามารถดำเนินการได้เฉพาะข้อมูลที่ประมวลผลให้ไว้ตามสัญญาหรือที่ได้รับความยินยอม และดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติ ตามตารางที่แทรกในส่วน “ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้และวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอลัมน์“ กฎพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ”เพื่อระบุว่าการประมวลผลเป็นไปตามสัญญาหรือความยินยอม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิ ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูล สิทธิดังกล่าว หมายถึง การจำกัดการประมวลผลข้อมูล ซึ่งบริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ แต่ไม่สามารถนำไปใช้หรือประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะดังต่อไปนี้:

· เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งว่าไม่ถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล (เช่น ตัวคุณ) จะมีการเปิดให้ผู้ใช้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

· เมื่อผู้ควบคุม (เช่น L’Oréal) ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีก แต่ยังต้องจัดเก็บ ใช้งาน หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลอยู่

· เจ้าของข้อมูล (เช่น ตัวคุณ) ได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลขององค์กร/ผู้ควบคุมข้อมูล ตามที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม ว่ามีอำนาจเหนือกว่าเจ้าของข้อมูลหรือไม่

หากต้องการให้ระงับหรือจำกัดการใช้งานข้อมูล โปรดติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิในการ ปิดการใช้งานคุกกี้

คุณมีสิทธิที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มักจะตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ โดยสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยวิธีการง่ายๆ บนเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

คุกกี้จำนวนมากใช้เพื่อปรับปรุงการใช้งานหรือการทำงานของเว็บไซต์/แอพ ดังนั้นการปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์/แอพได้บางส่วน ตามรายละเอียดคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการจำกัดหรือปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดที่กำหนดโดยเว็บไซต์/แอพ (ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้คสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้บางส่วน) หรือเว็บไซต์/แอพอื่นๆ สามารถดำเนินการได้บนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ฟังก์ชันวิธีใช้งานบนเบราว์เซอร์ จะช่วยบอกวิธีการตั้งค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากลิงค์ต่อไปนี้

http://www.aboutcookies.org/;

 

เพื่อจัดการกับคำขอ อาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตน

 

ติดต่อ

 

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ทางอีเมล [email protected] / consumer@ sg.loreal.com หรือส่งจดหมายมาที่ L'Oreal Singapore Pte Ltd., 1 George Street, One George Street #19-01/03, Singapore 049145 (โปรดทราบ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล)

หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อความ อีเมล์ หรือการสื่อสารทางโทรศัพท์จาก La Roche-Posay สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ [email protected] หรือคลิกลิงก์ “ ยกเลิกการสมัคร” ที่ด้านล่างของช่องทางการสื่อสารที่ได้รับในแต่ละครั้ง 

โปรดทราบว่า เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ / หรือใช้และซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง จะถือว่ามีการให้ความยินยอมตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่และจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

(ปรับปรุงเมื่อ: กรกฎาคม 2563)