ข้อมูลด้านกฎหมาย

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำหรับ Vichy Laboratoires ("เว็บไซต์") ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ [L'OREAL COUNTRY NAME ](ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “L’Oreal”, “ของเรา”, “เรา”, หรือ “ทางเรา”) portfolio. เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดยหรือเพื่อและในนามของ LOreal
 
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้ ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ (“เงื่อนไขการใช้งาน”) โดยละเอียด การใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้ ห้ามใช้งานเว็บไซต์

 

การเข้าถึงเว็บไซต์

 

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ
หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กำหนดให้คุณลงทะเบียนหรือเปิดบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแก่เรา คุณอาจต้องเลือกชื่อเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านและ/หรือรหัส PIN กรุณาเลือกรหัสผ่านที่ไม่ทำให้คนสามารถเดารหัสผ่าน/ รหัส PIN ของคุณได้
คุณต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน/รหัส PIN ของคุณแก่บุคคลอื่นใด และไม่อนุญาตให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใดใช้ชื่อเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่าน/รหัส PIN ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
เราอาจดำเนินการต่อการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อที่มีการใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณเสมือนว่าคุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวเองแม้ว่าบุคคลอื่นอาจนําไปใช้โดยที่คุณไม่ทราบหรือยินยอมก็ตาม
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน/รหัส PIN ของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม จํานวนความพยายามในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจํากัดเพื่อป้องกันการใช้รหัสผ่าน/รหัส PIN ดังกล่าวโดยทุจริต กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงการใช้งานโดยทุจริตที่คุณอาจรับทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงของคุณ
คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเอง

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 

ก.สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 
การพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สําคัญโดย LOreal Group เว็บไซต์และองค์ประกอบแต่ละส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบรนด์ รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ กราฟิก เพลงและเสียงที่มีอยู่ในหรือพร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์) ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ L'OREAL Group เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่สามารถทําซ้ำ แก้ไข ถ่ายโอน แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์หรือส่งในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำสำเนาโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร หรือการบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LOreal โดยไม่กระทบต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในหรือทั่วทั้งเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์บนสื่อใดๆ ได้
 
การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือเครื่องหมายบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวเป็นไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 
คุณไม่สามารถแก้ไข แปล ถอดรหัส แยกองค์ประกอบ ทําการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามรับซอร์สโค้ดสําหรับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ดําเนินการเว็บไซต์หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องตามเว็บไซต์ สําหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานนี้ "วิศวกรรมย้อนกลับ" หมายรวมถึงการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อกําหนดซอร์สโค้ด โครงสร้าง องค์ประกอบ การออกแบบภายใน อัลกอริทึม หรืออุปกรณ์เข้ารหัสของเทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บไซต์
 
เราอาจมีเนื้อหาที่คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ ("<strong>เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้</strong>") เราให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้และสิทธิ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อแก่คุณตามระยะเวลาที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศสิงคโปร์ กฎหมายต่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อใช้เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้สําหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น การดาวน์โหลดหรือใช้เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ดังกล่าวถือว่าคุณตกลงที่จะใช้เนื้อหาเหล่านี้ตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

ข. สิทธิ์ของบุคคลภายนอก
 
ในกรณีที่มี คุณตกลงว่าคุณต้องได้รับอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจต้องการโพสต์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดและทั้งหมดและ/หรือสิทธิ์ในวรรณกรรม ศิลปะและ/หรืออุตสาหกรรม และสิทธิ์ในการเผยแพร่ (รวมถึงสิทธิ์ในภาพ) เพื่ออนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องได้รับสิทธิ์ในและต่อเนื้อหาใดๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่าย) ที่แสดงรายการสถาปัตยกรรมล่าสุด การออกแบบโฆษณา หรือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่อาจปรากฏขึ้น (ตัวย่อ โลโก้ เป็นต้น)

ค. เนื้อหาของผู้ใช้งาน
 
คุณตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือความคิดเห็น) ที่คุณโพสต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์หรือพื้นที่ใดๆ ที่เราจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”)
 
การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ทั่วโลก และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อได้ในช่วงเวลาที่อนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ กฎหมายต่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (รวมถึงส่วนเพิ่มเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง) ในการทําซ้ำ แสดง ใช้ คัดลอก ชี้แจง เปลี่ยนแปลง (แต่ไม่เปลี่ยนแปลงภาพ คําและ/หรือความคิดเห็นที่ถ่ายทอดในเนื้อหาของผู้ใช้งาน) ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย แปล สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจาก รวมไว้ในงานอื่น แจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และใช้เนื้อหาผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารภายในหรือภายนอก ทางองค์กรหรือทางการเงิน การโฆษณา และเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดการเอกสารเก่าหรือแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของ LOERAL Group หรือบริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือแบรนด์ของ LOERAL Group โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อต่อไปนี้:
 
โพสต์ในรูปแบบใดๆ ในปริมาณไม่จำกัด
สื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำกัดจำนวน
การเผยแพร่สิ่งพิมพ์โดยไม่จำกัดจำนวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารภายใน รวมถึงพนักงานขายและเครือข่ายการจัดจําหน่าย (ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทน เป็นต้น) กิจกรรม แผ่นพับสำหรับการประชุม งานแสดงสินค้า แผงลอย... การสื่อสารแบบ B-to-B ในสื่อมวลชนมืออาชีพสําหรับจำนวนและ/หรือปริมาณสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำกัด
การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอที ดิจิทัล มัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตผ่านเว็บไซต์ใดๆ (ไม่ว่าเว็บไซต์และ/หรือสื่อใดก็ตาม รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook, Twitter, YouTube หรือ Dailymotion) (“โซเชียลเน็ตเวิร์ค”) สําหรับการแทรกและการออกอากาศไม่จํากัดจํานวน และ/หรือ
ผ่านสื่อโฆษณาและสื่อส่งเสริมการขายใดๆ (รวมถึงการโฆษณาที่ร้านค้าปลีกและบนผลิตภัณฑ์แบรนด์ L'OREAL Group (“สื่อ”)
 
คุณตกลงว่าคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ LOreal หรือ LOreal Group สําหรับการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณที่ให้ไว้แก่เรา ทั้งที่ถูกกล่าวหาหรือที่เกิดขึ้นจริง
 
คุณตกลงว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ดังนั้นการทําซ้ำ การแสดงผล การใช้งาน การคัดลอก การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การแก้ไข การแจกจ่าย การแปล การสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากหรือของเนื้อหาผู้ใช้งานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คดังกล่าวต้องได้รับการควบคุมตามเงื่อนไขการใช้งานที่กําหนดโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานโดยคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานที่กําหนดโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในแง่ของขอบเขตและระยะเวลาของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและการลบเนื้อหาของผู้ใช้งาน เนื้อหาของผู้ใช้งานที่โพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คอาจถูกอ้างอิงในเครื่องมือค้นหาได้ ดังนั้นผู้ชมภายนอกเว็บไซต์จึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้
 
คุณต้องรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนของบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 
นอกจากนี้ การใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานอาจมาพร้อมกับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น เมือง ประเทศ หรืออายุของคุณ และ/หรือข้อมูลที่อนุญาตให้ระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อหรือนามแฝงของคุณหากคุณอนุญาตโดยชัดแจ้ง
 
เนื้อหาของผู้ใช้งานใดๆ ที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจและความรับผิดของคุณแต่เพียงผู้เดียว การจัดหาเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณถือว่าคุณยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือมาตรฐานทางศีลธรรมที่เป็นที่ยอมรับหรือหลักการที่ระบุไว้ในนั้น ในส่วนนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเงื่ิอนไขการใช้งานนี้ รวมถึงจรรยาบรรณในวรรค 3 ด้านล่าง
 
นอกจากนี้ หากคุณเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น คุณต้องปฏิบัติตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไม่ทําซ้ำหรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อเสนอแนะ ข้อมูล คําตอบ คําถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ แผนการ ความคิดหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่คุณส่งถึงเราผ่านทางเว็บไซต์ทางอีเมลหรืออื่นๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราตกลงที่จะรักษาความลับ เราถือว่าไม่มีภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผยและมีอิสระในการทําซ้ำ ใช้ และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ เรายังมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิตและการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมข้อมูลดังกล่าว

 

จรรยาบรรณ

 

เราสนับสนุนค่านิยมของความอดทนและการเคารพผู้อื่นและคุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 
นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่:
 
ถ่ายทอดความคิดเห็นที่เหยียดเชื้อชาติ แสดงความรุนแรง เกลียดชังชาวต่างชาติ ประสงค์ร้าย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย
 
เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่อาจเป็นอันตราย หมิ่นประมาท ไม่ได้รับอนุญาต ประสงค์ร้ายหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ ยุยงให้เกิดความรุนแรง ความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือมีลักษณะอนาจารอย่างร้ายแรงหรือการยุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือความผิดบางประการ
จงใจส่งข้อมูลใดๆ ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลา ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อการทํางานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ
ทําซ้ำ ทำสำเนา คัดลอกหรือขายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานนี้
การใช้งานเว็บไซต์:
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง โฆษณาชวนเชื่อ หรือดําเนินคดี
ในทางที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่นระดับชาติหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้
ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทุจริต หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทุจริต
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําร้ายหรือพยายามทําร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
เพื่อส่งหรือจัดหาการส่งโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาตหรือรูปแบบอื่นใดในการชักชวนที่คล้ายคลึงกัน (สแปม)
เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่เป็นคู่แข่งกับแบรนด์ที่แสดงบนเว็บไซต์
เบี่ยงเบนเว็บไซต์จากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการใช้เป็นบริการจัดหาคู่
เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่อาจอนุญาตให้มีการระบุชื่อและตัวตนอย่างเฉพาะเจาะจงของบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าและโดยชัดแจ้ง เช่น นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจทําให้ผู้เยาว์ไม่พอใจ
ข่มขู่หรือคุกคามผู้อื่น
ดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใดในและต่อซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า ภาพถ่าย รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ เป็นต้น
เผยแพร่เนื้อหา (รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอ) ที่แสดงภาพผู้เยาว์
หากคุณตระหนักถึงเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวซึ่ง:
 
ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ และ/หรือความรุนแรง หรือเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
ละเมิดหลักการของจรรยาบรรณ หรือ
การละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (เช่น การละเมิด การดูหมิ่น การละเมิดความเป็นส่วนตัว)
(โดยรวมเรียกว่า “เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม”)
 
คุณสามารถแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ [L'OREAL VICHY COUNTRY EMAIL ] โดยระบุข้อมูลดังนี้ในอีเมลของคุณ:
 
วันที่คุณพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ชื่อและอีเมลของคุณ
URL ของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
รายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่มีการโต้แย้ง
ID ผู้ใช้งานของผู้เขียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
เหตุผลในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ
สําเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (เช่น ภาพหน้าจอ การติดต่อกับผู้เขียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น)
เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้น

 

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์

 

ก. ข้อกำหนดทั่วไป
 
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลภายนอก เราจะพยายามลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนบนเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด
 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่นําเสนอให้คุณบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการเสนอขาย แต่เป็นการนําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปที่เราจัดจําหน่ายในประเทศที่มีเว็บไซต์นี้
 
ข. คำแนะนำและข้อมูลด้านความงาม
 
คำแนะนํา ข้อมูล และเครื่องมือที่จัดทําโดย LOreal และ La Roche-Posay บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้และจําลองเหตุการณ์เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนําด้านเวชสําอางจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะไม่แทนที่หรือตีความว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการให้คําปรึกษาทางคลินิกหรือไม่สามารถใช้แทนการรักษาทางการแพทย์ได้
 
ดังนั้น เราไม่สามารถรับประกันความพึงพอใจของคุณต่อคำแนะนำและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ จากคำแนะนํา ข้อมูลและเครื่องมือที่คุณอาจได้รับ
 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำ ข้อมูลและ/หรือเครื่องมือใดๆ ที่จัดหาโดย l'Oreal และ/หรือ la roche-posay เราขอแนะนําให้คุณปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของคุณ

ค. ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์
 
ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์อาจนําคุณไปยังเว็บไซต์ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่โพสต์บนหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก LOreal ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ครบถ้วนใดๆ ในเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ หรือไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ หรือต่อความเป็นส่วนตัวและการดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นๆและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์หรือมีอยู่ในอีเมลหรือส่งหรือแสดงผ่านเว็บไซต์หรือเกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์และไฮเปอร์ลิงก์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 
คุณตกลงว่า LOreal ไม่มีอํานาจควบคุมและไม่รวมความรับผิดทั้งหมดสําหรับข้อมูลใดๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้เว็บไซต์ เราไม่ถือว่าเราได้รับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอก ดังนั้น ตามขอบเขตที่ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวรวมอยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการอํานวยความสะดวกสำหรับประสบการณ์การท่องอินเทอร์เน็ตของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกถือเป็นการตัดสินใจของคุณเองและคุณต้องรับผิดเองแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:
 
สถิติเว็บที่ไม่ระบุชื่อซึ่งรวบรวมในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราโดยเจตนา
บางส่วนของเว็บไซต์อาจกําหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ หมายเลขติดต่อ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์) ที่ได้รับจากเราผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณ: (i) สมัครรับบริการ (ii) ดาวน์โหลดเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ (iii) ลงชื่อเข้าใช้ (iv) สมัครเล่นเกม/การแข่งขัน (v) ส่งอีเมลถึงเรา (v) ตอบแบบสํารวจหรือการวิจัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวางแผน การวิจัย การออกแบบ และการทำตลาดของบริการ การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำสั่งศาลใดๆ
 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่นี่ 

 

คุกกี้

 

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ (เช่น หน้าเว็บที่ค้นหา วันที่และเวลาของการเข้าถึงดังกล่าว เป็นต้น) และอาจถูกอ่านเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์เดิม (“คุกกี้”)
 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ โปรดดูตารางคุกกี้ของเราที่่นี่

 

การแก้ไขเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งาน

 

แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดในที่นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับใหม่ที่บังคับใช้และ/หรือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
 
การแก้ไขใดๆ ต้องมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อโพสต์เงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์และคุณตกลงที่จะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบถึงการแก้ไข
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่้การแก้ไขต้องได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากคุณ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

แม้ว่า LOreal จะใช้มาตรการป้องกันที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ แต่คุณตกลงว่าข้อควรระวังดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าการใช้เว็บไซต์จะไม่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัยทั้งหมด และ LOreal ไม่ได้รับประกันรับประกันหรือรับรองว่าการใช้เว็บไซต์ได้รับการปกป้องจากไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจันและช่องโหว่อื่นๆ ทั้งหมด LOreal ไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานถาวรและการเข้าถึงเว็บไซต์ ดังนั้นเราอาจจําเป็นต้องระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการบํารุงรักษาทางเทคนิค
 
มีการระบุเพิ่มเติมว่าอินเทอร์เน็ตและไอทีหรือเครือข่ายโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาดและการหยุดชะงักและความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ เราไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ต่อเรื่องนี้ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตและไอทีหรือเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง:
 
การส่งและ/หรือการรับข้อมูลและ/หรือสารสนเทศใดๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพไม่ดี
การบุกรุกภายนอกหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับสัญญาณหรือเครือข่ายการสื่อสารเริ่มต้นใดๆ และ
ความผิดปกติของอินเทอร์เน็ตดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการทํางานที่เหมาะสมของเว็บไซต์
เว้นแต่ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด เราขอปฏิเสธการรับรอง การรับประกันและเงื่อนไขใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดําเนินงานของเว็บไซต์หรือเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เข้าถึงได้หรือที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ คุณตกลงว่า ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นใดก็ตาม) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามต่อ (ก) การหยุดชะงักของธุรกิจ (ข) ความล่าช้าในการเข้าถึงหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงเว็บไซต์ (ค) การไม่ส่งมอบข้อมูล การส่งผิด การทุจริต การทําลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ (ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อหรือการมีลิงก์นอกเว็บไซต์บนเว็บไซต์ (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบ หรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงระหว่างการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (ฉ) ความไม่ถูกต้องหรือความไม่ครบถ้วนของเนื้อหาใดๆ หรือ (ช) เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของเรา สุดท้ายนี้ เว้นแต่ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด ความรับผิดของเรา (ถ้ามี) จะจํากัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง ยกเว้นความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใด (เช่น ความเสียหายทางอ้อมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จํากัดเพียงการสูญเสียกําไร รายได้ หรือค่าความนิยม)
 
เว็บไซต์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดๆ ในเขตอํานาจศาลใดๆ ที่ห้ามเผยแพร่หรือห้ามใช้งานเว็บไซต์ของเราไม่วาด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 
เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ หรือเนื้อหาในที่นี้เหมาะสมสําหรับการใช้งานหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นในทุกเขตอํานาจศาล ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์จะดําเนินการดังกล่าวด้วยการตัดสินใจของตนเองและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้ ควรขอคำแนะนำทางกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และปกป้อง LOreal กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตัวแทน และผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกจากและต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การร้องเรียน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง และการกระทําใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณ การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ภาระหน้าที่นี้จะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าคุณจะยุติความสัมพันธ์กับ LOreal หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณแล้วก็ตาม LOreal ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะร่วมมือกับ LOreal ในการยืนยันการป้องกันใดๆ ที่มีอยู่

 

การจำกัดความรับผิด

 

LOreal ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูล เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใดๆ ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม LOreal ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง โดยตรง โดยอ้อมหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูล การสูญเสียผลกําไร ค่าความนิยม การต่อรองหรือโอกาสหรือการสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียอื่นๆ ไม่ว่าจะในการปฏิบัติตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ละเมิดอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ ความล่าช้า ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลหรือในการส่งเว็บไซต์หรือข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ที่ให้ไว้ในหรือบนเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดหรือใช้ไฮเปอร์ลิงก์จากเว็บไซต์หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์แม้ว่า LOreal จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเงื่อนไขการใช้งานนี้ วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวคือการหยุดใช้เว็บไซต์

 

ข้อตกลงแยกส่วนของสัญญา

 

หากข้อกําหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นหรือกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าในแง่ใดก็ตาม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกําหนดที่เหลือในเงื่อนไขการใช้งานนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่อง และจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปราวกับว่าข้อกําหนดที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวถูกแยกออกจากเงื่อนไขการใช้งานนี้

 

การสละลิทธิ์

 

การที่ LOreal ไม่สามารถยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกําหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัดได้ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกําหนดหรือสิทธิ์ใดๆ

 

กฎหมายที่บังคับใช้และข้อพิพาท

 

การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ต้องอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลสิงคโปร์

 

ติดต่อเรา

 

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ สามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ [L'OREAL COUNTRY EMAIL ] หรือทาง [L'OREAL COUNTRY ADRESS CUSTOMER SERVICE]

LEGAL INFORMATION